Victor Brauner: Invenții și magie / Victor Brauner: Inventions and Magic

199.50 lei cu TVA


Catalog coordonat de Camille Morando (Centre Pompidou)

Co-editat de Arta Grafică și Art Encounters

 

Cu ocazia Timișoara–Capitală Europeană a Culturii 2023, Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește în perioada 17 februarie – 28 mai cea mai importantă și cuprinzătoare expoziție din Europa de Est dedicată artistului de origine română Victor Brauner – cea dintâi retrospectivă în țara sa de origine.

 

Catalogul Victor Brauner: Invenții și magie este o apariție inedită în spațiul editorial românesc, care, împreună cu această importantă expoziție retrospectivă, ne oferă o mai bună cunoaștere a lui Victor Brauner în țara sa natală.

În stoc

ISBN 9786069395745 Categorii , ,

Catalog coordonat de Camille Morando (Centre Pompidou)

Co-editat de Arta Grafică și Art Encounters

Ediție bilingvă: română – engleză

Autori: Cătălin Davidescu, Catherine Hansen, Radu Stern, Bernard Blistène, Camille Morando, Irina Cărăbaș, Diana Marincu, Andreea Foanene

Traduceri
de Mirela Iacob

An apariție:
2023

Nr. pagini: 
208

Format
: 22 x 28 cm, copertă cartonată cu supracopertă

Cu ocazia Timișoara–Capitală Europeană a Culturii 2023, Muzeul Național de Artă Timișoara găzduiește cea mai importantă și cuprinzătoare expoziție din Europa de Est dedicată artistului de origine română Victor Brauner – cea dintâi retrospectivă în țara sa de origine.

Expoziția Victor Brauner: Invenții și magie este însoțită de un catalog bilingv (română/engleză), care reunește texte inedite ale specialiștilor (români, francezi și americani) despre artist și despre lucrările expuse, o biografie analitică și note biografice despre prietenii români ai lui Victor Brauner.

Cele cinci eseuri sunt consacrate locului pe care Brauner îl ocupă în România, de la începuturile sale în anii 1920 la București până la posibilele sale influențe asupra scenei actuale. Cu o intenție didactică, treisprezece texte ale Irinei Cărăbaş şi Camille Morando descriu lucrările prezentate în expoziţie şi analizează influenţele şi invenţiile desenelor, picturilor şi sculpturilor, evocând contextul istoric, biografic şi artistic al lui Victor Brauner, în România şi Franța, de la începutul anilor 1920 până în 1965. În anexe, biografia ilustrată a fost stabilită din fonduri de arhivă pentru a relata viața și opera artistului (1903–1966). Notele biografice îi prezintă pe prietenii români ai lui Victor Brauner (Théodore Brauner, Benjamin Fondane, Jacques Hérold, Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Păun, Jules Perahim, Hedda Sterne, Tristan Tzara și Ilarie Voronca), a căror creație mărturisește influența excepțională a avangardismului românesc și producțiile abundente în România și Franța.

Catalogul Victor Brauner:Invenții și magie este o apariție inedită în spațiul editorial românesc, care, împreună cu această importantă expoziție retrospectivă, ne oferă o mai bună cunoaștere a lui Victor Brauner în țara sa natală.

„Redescoperirea lui Brauner în patria sa printr-o retrospectivă de o asemenea amploare a avut nevoie de o busolă vizuală precum Catalogul, care să ofere, de asemenea, un studiu asupra expoziției, care să se păstreze pentru cei care nu reușesc să ajungă la Timișoara. Catalogul este, așadar, dovada unei realizări excepționale, pentru care ne-am reunit într-o colaborare multiculturală între Franța și România și, în particular, între două entități dedicate înțelegerii artelor vizuale.” (Christian Derveloy - Președinte Director General, Arta Grafică și Ovidiu Șandor - Președinte, Fundația Art Encounters) 

„La o sută douăzeci de ani de la nașterea lui Victor Brauner în România,  expoziția de la Muzeul Național de Artă din Timișoara dorește să aducă un omagiu  acestui mare artist, încă prea puțin cunoscut în țara sa natală. Cu aproape șaptezeci  de lucrări (pictură, sculptură, desen și gravură), care reflectă creația artistului de la București la Paris, din anii 1920 până la începutul anilor 1960, la care se adaugă o  bogată prezentare a documentelor de arhivă și a lucrărilor, această primă retrospectivă într-un muzeu românesc își propune să prezinte caracterul singular al operei lui Brauner, o operă influențată de avangardele românești și franceze, precum și de civilizații arhaice și cele mai diverse mitologii” (Camille Morando,  curatoarea expoziției „Victor Brauner: Invenții și magie”)

Camille Morando este responsabilă cu documentarea lucrărilor pentru colecțiile de artă modernă de la MNAM-CCI, Centre Pompidou. Profesor la École du Louvre (Paris), a curatoriat expoziția monografică Victor Brauner, Je suis le rêve. Je suis l’inspiration, 2020, la Musée d’Art Moderne din Paris. Interesul ei academic pentru Brauner este mai vechi, primul său contact cu artistul fiind în anii de doctorat. În 2002, ca rezident la Institutul Național de Istoria Artei (INHA, Paris), i s-a încredințat publicarea arhivelor Victor Brauner, din care a rezultat volumul Victor Brauner: Écrits et correspondances, 1938–1948 (Centre Pompidou, 2006). Cu o experiență de cercetare de peste două decenii, Camille Morando este în prezent unul dintre cei mai renumiți experți în Victor Brauner din lume.

[EN] On the occasion of Timișoara – European Capital of Culture 2023, the National Museum of Art Timișoara is hosting the most important and comprehensive exhibition in Eastern Europe dedicated to the artist of Romanian origin Victor Brauner - the first retrospective in his country of origin.

The exhibition Victor Brauner: Inventions and Magic is accompanied by a bilingual catalogue (Romanian/English), which brings together original texts by specialists (Romanian, French, and American) on the artist and the works exhibited, an analytical biography, and biographical notes on Victor Brauner’s Romanian friends.

The five essays are devoted to Brauner’s position in Romania, from his beginnings in the 1920s in Bucharest to his possible influences on the current scene. With a didactic purpose, thirteen texts by Irina Cărăbaş and Camille Morando depict the works presented in the exhibition and analyze the influences and inventions of the drawings, paintings, and sculptures, evoking the historical, biographical, and artistic context of Victor Brauner in Romania and France, from the beginning of the 1920s to 1965. The illustrated biography in the annexes was created from archival funds, to depict artist’s life and work (1903-1966). The biographical notes introduce us to the Romanian friends of Victor Brauner (Théodore Brauner, Benjamin Fondane, Jacques Hérold, Gherasim Luca, Gellu Naum, Paul Păun, Jules Perahim, Hedda Sterne, Tristan Tzara, and Ilarie Voronca), whose creations testify to the exceptional influence of the Romanian avant-garde and the abundant productions in Romania and France.
The catalogue Victor Brauner: Inventions and Magic is a unique appearance in the Romanian editorial landscape that, together with this important retrospective exhibition, offers us a better knowledge of Victor Brauner in his native country.

“Rediscovering Brauner in his homeland through such a large retrospective needed the Catalogue as a visual compass, which can also offer a study of the exhibition, to make it available for those who can’t manage to come to Timișoara. The Catalogue is, therefore, the proof of an exceptional accomplishment for which we came together in a multicultural collaboration between France and Romania, specifically between two entities dedicated to understanding visual arts.” (Christian Derveloy – President, General Manager of Arta Grafică and Ovidiu Șandor - President, Art Encounters Foundation)

“One hundred and twenty years after the birth of Victor Brauner in Romania, this exhibition hosted by the National Art Museum of Timișoara aims to pay homage to this central figure of surrealism, still little known in his native country. With almost seventy works (painting, sculpture, drawing, and engraving) that reflect Brauner’s artwork, from Bucharest to Paris, from the 1920s to the early 1960s, to which a rich presentation of archival documents and works is added, this first Brauner retrospective in a Romanian museum aims to present the distinctive character of his work that was influenced by the Romanian and French avant-gardes, as well as by archaic civilizations and the most diverse mythologies.” (Camille Morando, curator of the exhibition “Victor Brauner: Inventions and magic”)

Camille Morando is responsible for documenting works for the modern art collections at MNAM-CCI, Center Pompidou. Professor at École du Louvre (Paris), Mrs. Morando curated the monographic exhibition Victor Brauner, Je suis le rêve. Je suis l’inspiration, 2020, Musée d’Art Moderne de Paris. Mrs. Morando’s academic interest in Brauner is older, her first contact with the artist’s work dating back to her Ph.D. years. In 2002, as a resident at the National Institute of Art History (INHA, Paris), she was entrusted with the publication of the Victor Brauner archives, the result of which was the volume Victor Brauner: Écrits et correspondances, 1938–1948 (Centre Pompidou, 2006).